Aktualno¶ci


602-760-4382
Fundacja Adwokatury Polskiej i Business Option zapraszaj± na ostatnie przed wakacjami szkolenie w ramach Akademii Adwokatury.

FAP | 29.04.2012 01:27

(210) 888-6941
8 maja 2012 r. zapraszamy na kolejne szkolenie w ramach Akademii Adwokatury „Odpowiedzialno¶æ karna z tytu³u zarz±dzania spó³k± handlow±”

FAP | 28.03.2012 12:13

Adwokat w procesie cywilnym po zmianach w KPC
W imieniu Prezesa Fundacji Adwokatury Polskiej adw. Jakuba Jacyny oraz adw. Macieja £aszczuka, Przewodnicz±cego Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okrêgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zapraszamy Pañstwa na wiosenne szkolenie, które odbêdzie siê 21 i 22 kwietnia 2012 r.

FAP | 16.01.2012 23:37